Početak
  Ambasada
  Pozdravna poruka
  Vesti iz Ambasade
  O nama
  Kina i Srbija
  Politika
  Trgovina i investicije
  Kultura i obrazovanje
  O Kini
  Konzularni poslovi
  Obaveštenje
  Vize
  Legalizacija
  Obrasci
  Teme
  Korisni linkovi
  Inicijativa Pojas i put
  Ministarstvo spoljnih poslova
  Ekonomsko i trgovinsko odeljenje
  Kontakt
  Mapa sajta
  Početak > Konzularni poslovi > Vize
Informacije o viziranju
 (2016-09-02)

Viza

(30-07-2018)

 

Koja je glavna svrha Vaše posete Kini i koji tip vize je najpogodniji za Vas?

 

Tip vize

Opis vize

C

Izdaje se stranim članovima posade međunarodnih transportnih sredstava, uključujući avione, vozove, brodove, kao i vozačima motornih vozila koja učestvuju u transportu u pograničnim oblastima. Izdaje se članovima porodice članova posade gorenavedenih brodova.

D

Izdaje se onima koji nameravaju da se stalno nastane u Kini.

F

Izdaje se onima koji nameravaju da putuju za Kinu povodom razmene, studijskih putovanja i drugih aktivnosti.

G

Izdaje se onima koji namevaravaju da budu u tranzitu u Kini.

J1

Izdaje se stranim rezidencijalnim novinarima ili stranim novinskim organizacijama koje su smeštene u Kini. Nameravani period boravka duži od 180 dana.

J2

Izdaje se stranim novinarima koji nameravaju da putuju za Kinu radi kraćeg izveštavanja. Nameravani period boravka ne duži od 180 dana.

L

Izdaje se onima koji nameravaju da turistički posete Kinu.

M

Izdaje se onima koji nameravaju da poslovno posete Kinu.

Q1

Izdaje se članovima porodice kineskih državljana ili stranaca sa stalinm boravkom koji nameravaju da putuju za Kinu radi spajanja sa porodicom, ili onima koji nameravaju da putuju za Kinu radi starateljstva. Nameravani period boravka duži od 180 dana. „Član porodice" odnosi se na: supružnike, roditelje, sinove, ćerke, supružnika ćerke ili sina, braću, sestre, bake i deke, unuke, roditelje supružnika.

Q2

Izdaje se onima koji nameravaju da posete svoje rođake koji su kineski državljani ili strancima koji su stalno nastanjeni u Kini. Nameravani period boravka ne duži od 180 dana.

R

Izdaje se talentima visokog nivoa čije su sposobnosti hitno potrebne u Kini.

S1

Izdaje se onima koji nameravaju da putuju za Kinu kako bi posetili strance koji studiraju ili rade u Kini, koji putuju u srodstvu supružnika, roditelja, dece ispod 18 godina, roditelja supružnika, ili onima koji putuju u Kinu iz drugih privatnih razloga. Nameravani period boravka duži od 180 dana.

S2

Izdaje se onima koji nameravaju da posete članove svoje porodice koji su stranci koji rade ili studiraju u Kini, ili onima koji nameravaju da idu u Kinu iz drugih privatnih razloga. Nameravani period boravka ne duži od 180 dana.

„Članovi porodice" odnosi se na: supružnike, roditelje, sinove, ćerke supružnika ćerke ili sina, braću, sestre, bake i deke, unuke, roditelje supružnika.

X1

Izdaje se onima koji namervajau da studiraju u Kini na period duži od 180 dana.

X2

Izdaje se onima koji namervajau da studiraju u Kini na period ne duži od 180 dana.

Z

Izdaje se onima koji nameravjau da rade u Kini.

 

 

Dokumenta koja je potrebno pripremiti za vizu:

 

1. Osnovna dokumenta:

 

(1) Original pasoš koji važi najmanje šest meseci, pasoš sa minimum 4 slobodne stranice, fotokopija informacija iz pasoša i stranice sa slikom ukoliko je odvojena. Kao i fotokopija prethondih kineskih viza i ulazno-izlaznih pečata.

Ukoliko imate kineske vize i želite da podnesete zahtev sa novim pasošem koji nema kineske vize, potrebno je da dostavite fotokopiju stranice sa podacima prethodnog pasoša i stranice sa slikom ukoliko je odvojena, kao i prethodne kineske vize, ulazno-izlazne pečate. (Ukoliko se Vaše ime u sadašnjem pasošu razlikuje od prethodnog morate podneti zvanični dokument o promeni imena).

(2) Jedan popunjen obrazac za vizu sa skorijom fotografijom (otkrivenog lica i glave), bele pozadine.

Dokaz legalnog boravka ili boravišnog statusa (važi za one koji ne podnose zahtev za vizu u zemlji svoje nacionalnosti).

Ukoliko ne podnosite zahtev za vizu u zemlji svoje nacionalnosti morate podneti original i fotokopiju validnog dokumenta ili boravišne vize, boravka, zaposlenja ili studentskog statusa, ili druga validna dokumenta legalong boravka izdata od strane nadležnih službi zemlje u kojoj se trenutno nalazite.

(3) Kopija prethodnog kineskog pasoša ili kineskih viza (važi za strane državljane koji su bili kineski državljani, a koji imaju strano državljanstvo).

Ukoliko prvi put podnosite zahtev za kinesku vizu potrebno je da dostavite prethodni kineski pasoš i kopiju stranice pasoša sa podacima.

 

(4) Kopija rezervacija avionskih karata.

 

2. Dodatna dokumenta:

 

C Viza

1. Garantno pismo koje je izdala strana transportna kompanija ili pozivno pismo koje je izdala nadležna služba u Kini.

2. Rezervacija hotela.

3. Potvrda o zaposlenju ili kopija pomorske knjižice.

4. Potvrda o finansiranju troškova.

5. Kopija putnog osiguranja ili kopija kartice putnog osiguranja.

 

D Viza

Original i fotokopija stalnog boravka koje je izdalo Ministarstvo za javnu bezbednost Kine.

Podsećamo Vas da:

Nosioci D vize moraju da u roku od 30 dana od ulaska podnesu zahtev za boravišnu dozvolu za strance u administraciji za ulaske/izlaske organa javne bezbednosti pod upravom lokalnih vlasti ili na provincijskom nivou u mestu predloženog boravka.

 

 

F Viza

Pozivno pismo koje je izdala nadležna služba ili osoba u Kini. Pozivno pismo mora da sadrži:

(1) Podatke podnosioca zahteva (puno ime, pol, datum rođenja itd.)

(2) Podatke o planiranoj poseti (svrha posete, datumi dolaska i odlaska, mesto ili mesta koja će se posetiti, vrsta odnosa između podnosica zahteva i službe koja poziva ili osobe, način finansiranja troškova).

(3) Podatke o službi koja poziva ili osobi (ime, kontakt telefon, adresa, zvanični pečat službe, potpis pravnog zastupnika ili potpis osobe koja poziva).

2. Kopija rezervacije hotela.

3. Potvrda o profesionalnom statusu (zaposlenost, nezaposlenost, školovanje, penzionisanost).

4. Potvrda o finansiranju troškova.

5. Kopija putnog osiguranja ili kopija kartice putnog osiguranja.

 

 

G Viza

1. Povratna avionska karta (vozna ili brodska) za destinaciju ili region.

2. Potvrda o profesionalnom statusu.

3. Potvrda o finansiranju troškova.

4. Kopija putnog osiguranja ili kopija kartice putnog osiguranja.

 

J1 Viza

1. Pismo obaveštenja o vizi koje je izdalo Informaciono odeljenje Ministarstva spoljnih poslova Kine i zvanično pismo koje je izdala medijska organizacija za koju novinar radi. Potrebno je da podnosilac zahteva unapred kontaktira odeljenje za medije kineske ambasade/generalni konzulat i obavi relevantne formalnosti.

Podesćamo Vas da:

Nosioci J1 vize moraju da u roku od 30 dana od ulaska podnesu zahtev za boravišnu dozvolu za strance u administraciji za ulaske/izlaske organa javne bezbednosti pod upravom lokalnih vlasti ili na provincijskom nivou u mestu predloženog boravka.

2.  Potvrda o zaposlenju.

3.  Kopija novinarske legitimacije.

4.  Potvrda o finansiranju troškova.

5.  Kopija putnog osiguranja ili kopija kartice putnog osiguranja.

 

 

J2 Viza

1. Pismo obaveštenja o vizi koje je izdalo Informaciono odeljenje Ministarstva spoljnih poslova Kine i zvanično pismo koje je izdala medijska organizacija za koju novinar radi. Potrebno je da podnosilac zahteva unapred kontaktira odeljenje za medije kineske ambasade/generalni konzulat i obavi odgovarajuće formalnosti.

    2.  Rezervacija hotela.

3. Potvrda o zaposlenju.

4. Kopija novinarske legitimacije.

5. Potovrda o finanasiranju troškova.

6. Kopija putnog osiguranja ili kopija kartice putnog osiguranja.

 

 

L Viza

Dokumenta koja pokazuju plan putovanja.

1. Rezervacija hotela ili pozivno pismo koje je izdala relevantna jedinica ili osoba u Kini.

Pozivno pismo potrebno je da sadrži:

(1) Podatke podnosioca zahteva (puno ime, pol, datum rođenja itd.)

(2) Podatke o planiranoj poseti (svrha posete, datume dolaska i odlaska, mesto ili mesta koja će se posetiti, vrsta odnosa između podnosioca zahteva i službe koja poziva ili osobe, način finansiranja troškova).

(3) Podatke o službi koja poziva ili osobi (ime, kontakt telefon, adresa, zvanični pečat službe, potpis pravnog zastupnika ili potpis osobe koja poziva).

2. Potvrda o profesionalnom statusu.

3. Potvrda o finansiranju troškova.

4. Putno osiguranje ili kopija kartice putnog osiguranja.

5. Ukoliko Vas poziva prijatelj koji je strani državljanin, a ima boravak u Kini onda je potrebna i kopija njegovog pasoša i vežeće boravišne dozvole. Ukoliko Vas poziva prijatelj koji je državljanin NR Kine onda je potrebna i kopija obe stranice njegove kineske lične karte.

M Viza

1. Dokumenta o komercijalnoj aktivnosti koja izdaju trgovinski partneri u Kini, ili pozivno pismo trgovinskog sajma ili druga pozivna pisma koje izadaju relevantne jedinice ili osobe. Pozivno pismo potrebno je da sadrži:

(a) Podatke podnosioca zahteva (puno ime, pol, datum rođenja itd.)

(b) Podatke o planiranoj poseti (svrha posete, datume dolaska i odlaska, mesto ili mesta koja će se posetiti, vrsta odnosa između podnosica zahteva i službe koja poziva ili osobe, način finansiranja troškova).

(c) Podatke o službi koja poziva ili osobe (ime, kontakt telefon, adresa, zvanični pečat službe, potpis pravnog zastupnika ili potpis osobe koja poziva).

2. Rezervacija hotela.

3. Potvrda o profesionalnom statusu.

4. Potvrda o finansiranju troškova.

5. Kopija putnog osiguranja ili kopija kartice putnog osiguranja.

 

Q1 Viza

Za spajanje porodice neophodna su sledeća dokumenta:

1. Pozivno pismo koje je sastavio kineski državljanin ili strani državljanin koji živi u Kini i ima kinesku stalnu boravišnu dozvolu. Pozivno pismo treba da sadrži:

a) Podatke o podnosiocu zahteva (puno ime, pol, datum rođenja itd.)

b) Podatke o poseti (svrha posete, mesto ili mesta nameravanog boravka datume dolaska i odlaska, vrsta odnosa između podnosioca zahteva i jedinice koja poziva ili osobe, izvor finansiranja troškova).

c) Podaci osobe koja poziva (ime, kontakt telefon, adresa, potpis pravnog predstavnika ili osobe koja poziva, itd.).

2. Fotokopija kineske lične karte ili stranog pasoša i stalne boravišne dozvole.

3. Original i fotokopija dokumenta (venčanog lista, izvoda iz matične knjige rođenih, dokument o srodstvu izdat od strane Biroa za javnu bezbednost ili notorizovan dokument o srodstvu) koji pokazuje srodstvo između podnosioca zahteva i osobe koja poziva.

4. „Članovi porodice" odnosi se na: supružnike, roditelje, sinove, ćerke supružnika, ćerke ili sinove, braću, sestre, bake i deke, unuke, roditelje supružnika.

Za starateljstvo neophodna su sledeća dokumenta:

Starateljsko ovlašćenje notorizovano u kineskoj ambasadi/generalnom konzulatu u stranoj zemlji ili punomoćje o starateljskoj nezi notorizovano i overeno u zemlji boravka ili u Kini.

5. Original i fotokopija pasoša pošiljaoca, kao i original i fotokopija potvrde (venčanog lista, izvoda iz matične knjige rođenih, potvrda o starateljstvu izdata u birou za javnu bezbednost ili notorizovana potvrda o starateljstvu) notorizovana i overena potvrda koja pokazuje vezu između roditelja ili staratelja i dece.

6. Pismo saglasnosti na starateljstvo izdato od strane staratelja koji živi u Kini koji

pristaje da pruži starateljsku negu i kopija lične karte staratelja.

7. Ukoliko je jedan ili su oba roditelja kineski državljani kopija potvrde koja ukazuje na status stalnog boravka u inostranstvu roditelja kada je dete rođeno.

8. Potvrda o profesionalnom statusu.

9. Potvrda o finansiranju troškova.

10. Putno osiguranje ili kopija kartice putnog osiguranja

Podsećamo Vas:

Nosioci Q1 vize moraju da u roku od 30 dana od dana ulaska podnesu zahtev za boravišnu dozvolu za strance u administraciji za ulaske/izlaske organa javne bezbednosti pod upravom lokalnih vlasti ili na provincijskom nivou u mestu predloženog boravka.

 

Q2 Viza

 

1. Pozivno pismo koje je sastavio kineski državljanin ili strani državljanin koji živi u Kini i ima kinesku stalnu boravišnu dozvolu. Pozivno pismo treba da sadrži:

a) Podatke o podnosiocu zahteva ( puno ime, pol, datum rođenja itd.)

b) Podatke o poseti (svrha posete, datum planiranog dolaska, mesto ili mesta nameravanog boravka, vrsta odnos između podnosioca zahteva i jedinice koja poziva ili osobe, izvor finansiranja troškova).

c) Podaci o osobi koja poziva (ime, kontakt telefon, adresa, potpis itd.).

2. Fotokopija obe stranice kineske lične karte ili stranog pasoša i boravišne dozvole osobe koja poziva.

3. Potvrda o profesionalnom statusu.

4. Potvrda o finansiranju troškova.

5. Kopija putnog osiguranja ili kopija kartice putnog osiguranja.

 

R Viza

 

Podnosilac zahteva treba da podnese odgovarajuće potvrde u skladu sa relevantnim odredbama, i da ispuni zahteve kompetentnih kineskih vlasti za posebne talente i osobe sa posebnim sposobnostima koje su hitno ptrebne u Kini.

Putno osiguranje ili kopija kartice putnog osiguranja.

 

S1 Viza

1. Pozivno pismo koje je sastavio strani državljanin (stranac koji boravi ili je naseljen u Kini zbog posla ili rada), a koje sadrži:

a) Podatke o podnosiocu zahteva ( puno ime, pol, datum rođenja itd.)

b) Podatke o poseti (svrha posete, mesto ili mesta nameravanog boravka datume dolaska i odlaska, vrsta odnosa između podnosioca zahteva i jedinice koja poziva ili osobe, izvor finansiranja troškova).

c) Podaci osobe koja poziva (ime, kontakt telefon, adresa, potpis itd.).

2. Kopija pasoša i boravišne dozvole pozivaoca.

3. Original i fotokopija potvrde (venčanog lista, izvoda iz matične knjige rođenih, potvrda o starateljstvu izdata u birou za javnu bezbednost ili notorizovan dokument o starateljstvu) koja ukazuje na vezu između podnosioca zahteva i osobe koja poziva.

„Uži članovi porodice": supružnici, partneri, deca do 18 godina, roditelji supružnika.

4. Potvrda o profesionalnom statusu.

5. Potvrda o finansiranju troškova.

6. Kopija putnog osiguranja ili kopija kartice putnog osiguranja.

 

 

Podsećamo Vas:

Nosioci S1 vize moraju da u roku od 30 dana od dana ulaska podnesu zahtev za boravišnu dozvolu za strance u administraciji za ulaske/izlaske organa javne bezbednosti pod upravom lokalnih vlasti ili na provincijskom nivou u mestu predloženog boravka.

 

S2 Viza

Za kraću posetu članovima porodice, potrbna su slesdeća dokumenta:

(1) Pozivno pismo osobe koja poziva (stranac koji boravi ili je naseljen u Kini zbog posla ili rada), a koje sadrži:

d) Podatke o podnosiocu zahteva ( puno ime, pol, datum rođenja itd.)

e) Podatke o poseti (svrha posete, mesto ili mesta nameravanog boravka, datume dolaska i odlaska, vrsta odnosa između podnosioca zahteva i jedinice koja poziva ili osobe, izvor finansiranja troškova).

f) Podaci osobe koja poziva (ime, kontakt telefon, adresa, potpis itd.).

(2) Kopija pasoša i boravišne dozvole pozivaoca.

(3) Original i fotokopija potvrde (venčanog lista, izvoda iz matične knjige rođenih, potvrda o starateljstvu izdata u birou za javnu bezbednost ili notorizovan dokument o starateljstvu) koja ukazuje na vezu između podnosioca zahteva i osobe koja poziva.

(4) „Članovi porodice" odnosi se na: supružnike, roditelje, sinove, ćerke supružnika, ćerke ili sinove, braću, sestre, bake i deke, unuke, roditelje supružnika.

Za privatne poslove dokumentacija koja potvrđuje prirodu privatnih poslova podnosi se na zahtev konzularnih službenika.

7. Potvrda o profesionalnom statusu.

8. Potvrda o finansiranju troškova.

9. Kopija putnog osiguranja ili kopija kartice putnog osiguranja.

 

 

 

X1 Viza

 

1. Original i fotokopija prijemnog pisma koje je izdala škola ili druga jedinica u Kini.

2. Original i fotokopija „Prijave za vizu za studiranje u Kini" (Obrazac JW201 ili obrazac JW202).

3. Lekarski pregled, original i kopija.

4. Potvrda o studiranju ili kopija diplome.

5. Ukoliko se ne radi o punoj stipendiji potrebno je priložiti i potvrdu o finansiranju troškova u Kini i putno osiguranje tokom perioda školovanja.

Podsećamo Vas:

Nosioci X1 vize moraju da u roku od 30 dana od dana ulaska podnesu zahtev za boravišnu dozvolu za strance u administraciji za ulaske/izlaske organa javne bezbednosti pod upravom lokalnih vlasti ili na provincijskom nivou u mestu predloženog boravka.

 

  X2 Viza

1. Original i fotokopija prijemnog pisma koje je izdala škola ili druga ovlašćena jedinica u Kini.

2. Potvrda o studiranju ili kopija diplome.

3. Ukoliko se ne radi o punoj stipendiji potrebno je priložiti i potvrdu o finansiranju troškova u Kini i kopiju putnog osiguranja tokom perioda školovanja.

 

Z Viza

Jedno od navedenih :

 

1. a. Dozvola za rad za strance u Kini izdata od strane kineskih vlasti za ljudske resurse i društvenu bezbednost,

b. Dozvola za rad za strane stručnjake u Kini izdata od strane kineskih vlasti za ljudske resurse i društvenu bezbednost,

c. Potvrda o registraciji kancelarija stalnih predstavnika kompanija stranih zemalja (regiona) koju je izdala kineska jedinica za industrijsku i komercijalnu administarciju, kao i pozivno pismo ovlešćene jedinice ili potvrdno pismo poziva koje izdaje relevantna kineska jedinica.

d. Potvrda o komercijalnim nastupanjima izdatu od strane kineskih državnih organa za poslove kulture ili pozivno pismo ovlašćene jedinice ili potvrdno pismo poziva koje izdaje relevantna kancelarija ministarstva spoljnih poslova provincijskih vlasti Kine.

e. Pozivno pismo za strance za eksteritorijalne naftne operacije u Kini koje izdaje Kineska nacionalna eksteritorijalna naftna korporacija.

2. Lekarski pregled (za rad duži od 90 dana).

Podsećamo Vas:

Nosioci Z vize moraju da u roku od 30 dana od dana ulaska podnesu zahtev za boravišnu dozvolu za strance u administraciji za ulaske/izlaske organa javne bezbednosti pod upravom lokalnih vlasti ili na provincijskom nivou u mestu predloženog boravka.

 

Z Viza za privremeni rad:

Izdaje se licima koja se upućuju na rad u Kinu do 90 dana. Neophodna dodatna dokumnetacija je:

1 Dozvola za privremeni rad stranca u Kini.

 

Poseban podsetnik:

(1) Pozivno pismo može biti u formi fax kopije, fotokopije ili štampe, ali konzurani službenici mogu da zatraže original pozivno pismo. Pozivno pismo ovlašćene jedinice mora biti originalno ili skenirano i odštampano u boji.

(2) Pozivno pismo koje šalje kineska kompanija ili organizacija mora biti overeno i potpisano na kineskom jeziku.

(3) Potvrda o profesionalnom status odnosi se na status zaposlenosti,  status nezaposlenosti, studijski status, penzionerski status.

(4) Potvrda o finansiranju troškova odnosi se na izvod stanja sa bankovnog računa. Ukoliko se osoba upućuje na službeni put u tom slučaju dostaviti potvrdu o finanisranju troškova od poslodavca. Ukoliko pozivalac snosi troškove boravka u Kini i to je navedeno u pozivnom pismu, u tom slučaju nije neophodna potvrda o finansiranju troškova.

(5) Ukoliko je neophodno konzularni službenici mogu da zatraže od podnosioca zahteva druga dodatna dokumenta ili da zatraže intervju sa podnosiocem zahteva.

(6) Konzularni službenici će odlučiti da li će izdati vizu i njenu validnost, dužinu boravka i broj ulazaka u skaldu sa posebnim oklonostima podnosioca zahteva.

(7) Za dalje detalje, posetite internet stranicu nadležne kineske ambasade ili generalnog knzulata.

(8) Za maloletna lica neophodna je kopija saglasnosti roditelja o putovanju za Kinu.

(9) Vreme izrade vize

Vreme izrade vize za regularnu proceduru je 5 radnih dana. Na primer, ukoliko podnosilac zahteva preda dokumentaciju za vizu u utorak, može preuzeti pasoš narednog utorka.

Vreme izrade vize za ubrzanu proceduru je 2 do 3 radna dana, a torškovi su 29 USD po vizi. Na primer: ukoliko podnosilac zahteva podnese dokumentaciju za vizu u utorak ili sredu može preuzeti pasoš u četvrtak, a ukoliko podnese dokumentaciju u četvrtak, pasoš može preuzeti u utorak po ubrzanoj proceduri.

Konzularno odeljenje ne radi ponedeljkom i petkom).

Troškovi izrade vize (valuta: američki dolar)

 

Srbija

SAD

Rumunija

Druge zemlje

Jedan ulazak

3

140

75

40

Dva ulaska

3

140

100

60

Više ulazaka/6 meseci

3

140

150

80

Više ulazaka/1 godina

3

140

150

120

Hong Kong viza

30

Troškovi ubrzane procedure

26

Troškovi hitne procedure

39

 

Strani pasoši ne podležu ubrzanoj proceduri.

(10) Troškovi za vizu se plaćaju nakon podnošenja zahteva, u dinarskoj protivvrednosti u jednoj od dolenavedenih ekspozitura Raiffeisen banke u Beogradu. Potvrdu o uplati troškova doneti pri preuzimanju vize.

Raiffeisen banka

Adresa:

Bulevar Oslobođenja 7-9

Grad:

Beograd

Detalji:

Ponedeljak-Petak 09-15h

Telefon:

011/3202-100

Email:

info@raiffeisenbank.rs

Raiffeisen banka

Adresa:

Bulevar Vojvode Mišića 39-41

Grad:

Beograd

Detalji:

Ponedeljak-Petak 09-15h

Telefon:

011/3202-100

Email:

info@raiffeisenbank.rs

Raiffeisen banka

Adresa:

Cara Dušana 78

Grad:

Beograd

Detalji:

Ponedeljak-Petak 09-15h

Telefon:

011/3202-100

Email:

info@raiffeisenbank.rs

Raiffeisen banka

Adresa:

Ilije Garašanina 4-6

Grad:

Beograd

Detalji:

Ponedeljak-Petak 09-15h

Telefon:

011/3202-100

Email:

info@raiffeisenbank.rs

Raiffeisen banka

Adresa:

Milutina Milankovića 134

Grad:

Beograd

Detalji:

Ponedeljak-Petak 09-15h

Telefon:

011/3202-100

Email:

info@raiffeisenbank.rs

Raiffeisen banka

Adresa:

Jurija Gagarina 151, Piramida

Grad:

Beograd

Detalji:

Ponedeljak-Petak 09-15h

Telefon:

011/3202-100

Email:

info@raiffeisenbank.rs

 

7. Radno vreme konzulata:

Utorak

Podnošenje zahteva za vizu 09h-11h i 14h-15:30h

Preuzimanje vize od 09h-11:30h i 14h-16:00h

Sreda

Podnošenje zahteva za vizu 09h-11h

Preuzimanje vize od 09h-11:30h

Četvrtak

Podnošenje zahteva za vizu od 09h-11h

Preuzimanje vize od 09h-11:30h

 

Ne postoji mogućnost zakazivanja termina za podnošenje zahteva za vizu.

 

Tokom velikih kineskih sajmova (septembar, oktobar, mart i april mesec) veliki broj građana podnosi zahteve za vizu, stoga imajte u vidu da su gužve i da je tokom ovih perioda poželjno podneti zahtev za vizu par nedelja pre planiranog putovanja.

 

6. Važne napomene

 

1. Podnosiocima zahteva se savetuje da podnesu zahtev za kinesku vizu oko

mesec dana ranije pre planiranog ulaska u Kinu, ali ne i više od 3 meseca.

2. Konzularni službenici mogu na intervjuu zatražiti dodatnu dokumentaciju ukoliko je to neophodno.

3. Obrazac za vizu mora biti popunjen tačnim informacijama i potpisan od strane podnosioca zahteva (za maloletna lica mogu se potpisati roditelji ili staratelji). Polja koja nisu primenjiva ispuniti sa N/A. Bilo koje lažne, nedosledne ili nepotpune informacije, ili nečitak rukopis može rezultirati odbijanjem vize.

4. Da li će viza biti izdata, koji tip vize će biti izdat, kao i period validnosti, dužina boravka i o broj ulazaka odlučuju konzularni službenici u skaldu sa kineskim zakonima i regulativama. Zahtev može biti odbijen bez detaljnog objašnjenja.

5. Podnosiocima zahteva se savetuje da provere sve informacije na izdatoj vizi nakon preuzimanja pasoša i ukoliko je neophodno istovremeno postave pitanja. Ukoliko nema pitanja u trenutku preuzimanja vize vezanih za istu, podnosioci zahteva sami snose odgovornost za bilo kakve okolnosti  nastale nakon toga.

6. Sve informacije su podložne promenama bez prethodne najave.

 Informacije o viziranju  2016-09-02 19:18
 Obaveštenje o novoj viznoj politici za strance koji putuju u Kinu (05.07.2022 )  2022-06-17 03:08
 Obaveštenje o novoj viznoj politici(23.09)  2020-09-24 01:19
 Obaveštenje o obradi vize (11.08.2020)  2020-08-11 17:02
 Obaveštenje o potrebi podnošenja " Izjave o zdravstvenom stanju" preodlaska u NR Kinu  2020-07-24 02:18
 Obaveštenje o privremnoj obustavi ulaska u NR Kinu za strance koji su imali važeće vize i boravišne dozvole izdate pre 28. marta  2020-04-07 02:12
 Obaveštenje o privremnoj obustavi rada Konzularnog odeljenja Ambasade NR Kine u Republici Srbiji  2020-04-06 22:18
 OBAVEŠTENJE  2019-04-26 20:57
 OBAVEŠTENJE O UVOĐENJU SISTEMA ZA ONLAJN POPUNJAVANJE FORMULARA I ZAKAZIVANJE TERMINA ZA VIZNE APLIKACIJE  2019-04-04 17:53